数据列表
ID
1101

长剑
ID
1102

长剑
ID
1103

长剑
ID
1104

圆月刀
ID
1105

圆月刀
ID
1106

圆月刀
ID
1107

厚刃剑
ID
1108

厚刃剑
ID
1109

厚刃剑
ID
1110

击刺长剑
ID
1111

击刺长剑
ID
1112

击刺长剑
ID
1113

弯刀
ID
1114

弯刀
ID
1115

弯刀
ID
1119

日本刀
ID
1120

日本刀
ID
1121

日本刀
ID
1122

圆柄马刀
ID
1123

海东剑
ID
1124

兽人刀
ID
1125

圆柄马刀
ID
1126

骑兵之剑
ID
1127

骑兵之剑
ID
1128

海东剑
ID
1129

水纹之剑
ID
1130

多刃尖刺刀
ID
1131

水灵之刀
ID
1132

秘剑 慕恋
ID
1133

火灵之剑
ID
1134

利剪剑
ID
1135

狂击之剑
ID
1136

烈阳之剑
ID
1137

石中剑
ID
1138

妖剑 弒光
ID
1139

魔刀 吞神
ID
1140

首领之剑
ID
1141

圣剑 混沌
ID
1142

寻宝之剑
ID
1143

寻矿之剑
ID
1144

生鱼片刀
ID
1145

神圣复仇者之剑
ID
1146

汤恩剑
ID
1147

汤恩剑
ID
1148

星尘剑
ID
1149

水纹之剑
ID
13400

狂击之剑
ID
13401

石中剑
ID
13404

铂金弯刀
ID
13405

细刃
ID
13408

具有火之力的剑
ID
13410

角斗士的佩剑
ID
13411

角斗士的长剑
ID
13412

纳户特基格的寒冰剑
ID
13413

纳户特基格的火焰剑
ID
13414

元素之剑
ID
13415

新手专用圆月刀
ID
13416

勇士水纹之剑
ID
13417

勇士击刺长剑
ID
13418

勇士神圣复仇者之剑
ID
13420

红莲
ID
13421

火红单手剑
ID
13423

P.骑兵剑 ?
ID
13424

P.骑兵剑 ?
ID
13431

铬合金单手剑
ID
13434

P.骑兵剑 ?
ID
13438

魔法血剑
ID
13439

TE攻城单手剑
ID
13440

祭祀用剑
ID
13441

塔诺斯的剑
ID
13442

老旧阳伞
ID
13444

阿西娜神剑
ID
13451

战栗诡剑
ID
13454

绯红色骑兵之剑
ID
13455

邪念之骑兵剑
ID
13460

封印超能魔剑
ID
13461

封印超能邪剑
ID
13462

封印超能神剑
ID
13469

幻影圣剑混沌
ID
13485

红莲剑
ID
500004

石板灵剑