数据列表
ID
1201

短剑
ID
1202

短剑
ID
1203

短剑
ID
1204

卡特短剑
ID
1205

卡特短剑
ID
1206

卡特短剑
ID
1207

笨拙短剑
ID
1208

笨拙短剑
ID
1209

笨拙短剑
ID
1210

德克短剑
ID
1211

德克短剑
ID
1212

德克短剑
ID
1213

大驹短剑
ID
1214

大驹短剑
ID
1215

大驹短剑
ID
1216

双刃短剑
ID
1217

双刃短剑
ID
1218

双刃短剑
ID
1219

长柄短剑
ID
1220

长柄短剑
ID
1221

长柄短剑
ID
1222

大马士革短剑
ID
1223

幸运短剑
ID
1224

削刃短剑
ID
1225

破甲短剑
ID
1226

大马士革短剑
ID
1227

锄草短剑
ID
1228

战斗短剑
ID
1229

厨刀
ID
1230

破甲短锥
ID
1231

华丽短剑
ID
1232

妖短剑 泣神怨
ID
1233

除灵短剑
ID
1234

月灵短剑
ID
1235

变形短剑
ID
1236

砂尘短剑
ID
1237

魔短剑 ?噬
ID
1238

金币短剑
ID
1239

巨毒短剑
ID
1240

皇家短剑
ID
1241

诅咒的短剑
ID
1242

反击短剑
ID
1243

初学者笨拙短剑
ID
1244

神圣大驹短剑
ID
1245

五指剑
ID
1246

五指剑
ID
1247

易燃短剑
ID
1248

黑曜石短剑
ID
1249

渔夫短剑
ID
1771

毒液短刀
ID
13000

刺枣短剑
ID
13001

天龙短剑
ID
13002

卡卡普剑
ID
13003

考尔德短刀
ID
13004

考尔德短刀
ID
13005

天使翅膀短剑
ID
13006

龙鳞
ID
13007

钩子
ID
13008

钩子
ID
13009

真空刀
ID
13010

破坏剑
ID
13011

破坏剑
ID
13012

流水剑
ID
13013

流水剑
ID
13014

骨头剑
ID
13015

骨头剑
ID
13016

巨毒短剑
ID
13017

破甲短锥
ID
13018

砂尘短剑
ID
13019

卡卡普剑
ID
13020

勇士的神器天谴
ID
13021

战斗短剑
ID
13022

反击短剑
ID
13023

匕首
ID
13027

手术刀
ID
13028

牙科手术刀
ID
13030

天龙短剑
ID
13031

削刃短剑
ID
13032

破甲短剑
ID
13033

妖短剑泣神怨
ID
13034

沙漠之暮
ID
13035

沙漠之风
ID
13036

角斗士的刺杀短剑
ID
13037

角斗士的暗杀短剑
ID
13038

追踪者短剑
ID
13039

象牙匕首
ID
13040

新手专用卡特短剑
ID
13041

新手专用笨拙短剑
ID
13042

勇士长柄短剑
ID
13046

战争短剑
ID
13047

威娜短剑
ID
13050

P.短剑 ?
ID
13051

P.短剑 ?
ID
13061

黑翼
ID
13062

远古短剑
ID
13066

P.短剑 ?
ID
13067

印度尼西亚短剑
ID
13068

竹荚鱼剑
ID
13069

湛青魔短剑
ID
13070

猩红魔短剑